กรีฑา การแข่งขันพื้นฐานของการแข่งขันกีฬาสากล

เมื่อได้ยินคำว่าการแข่งขันกรีฑา หลายคนต้องนึกถึงการวิ่งแข่งแต่แท้จริงแล้วการแข่งขันกรีฑาไม่ได้มีหมายถึงเฉพาะการแข่งขันประเภทวิ่งเท่านั้น แต่ยังพูดรวมถึงการแข่งขันประเภทอื่น ๆ ที่ถูกเรียกว่ากรีฑาเช่นกัน

นิยามและคำจำกัดความของกรีฑา

คำว่า “กรีฑา” เป็นคำนาม มีความหมายตามที่พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานได้จำกัดความไว้ 4 ความหมาย ได้แก่

ในที่นี้จะพูดถึงกรีฑาในความหมายแรกคือกีฬาประเภทหนึ่ง แบ่งออกเป็นประเภทลู่และประเภทลาน จากความหมายนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่ากรีฑาไม่ใช่การวิ่ง แต่เป็นกีฬาที่มีประเภทหลัก ๆ 2 ประเภท คือ ลู่และลาน

ประเภทของการแข่งขันกรีฑา

เมื่อทราบแล้วว่ากรีฑาไม่ได้มีแค่การวิ่ง คำถามต่อมาคือแล้วกรีฑามีอะไรบ้าง? อย่างที่พจนานุกรมระบุไว้ว่ากรีฑาแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทลู่และประเภทลาน เราก็ไปค้นต่อจนได้ข้อมูลจาก Caftan Maroc ดังนี้

การแข่งกรีฑาประเภทลู่

การแข่งขันประเภทลู่
การแข่งขันประเภทลู่

กรีฑาประเภทลู่จะเป็นการแข่งที่ผู้เข้าแข่งขันทำการแข่งขันบนลู่ หรือที่หลายคนคุ้นกับการเรียกว่าลู่วิ่ง กีฬาหลัก ๆ ที่เป็นประเภทลู่คือวิ่งแข่ง แบ่งเป็นประเภทย่อย ๆ ได้ ดังนี้

กรีฑาประเภทลู่จะเป็นการวิ่งทั้งหมด เพราะลู่ถูกออกแบบมาให้แบ่งผู้เข้าแข่งขันให้อยู่แต่ในพื้นที่ลู่ของตนเอง และการวิ่งเป็นกีฬาที่ไม่ต้องใช้พื้นที่มาก จึงสามารถวิ่งบนลู่อันจำกัดนั้นได้

การแข่งกรีฑาประเภทลาน

การแข่งขันประเภทลาน
การแข่งขันประเภทลาน

กรีฑาประเภทลานจะค่อนข้างใช้พื้นที่ในการแข่ง บางประเภทจะต้องมีอุปกรณ์เสริมในการแข่งขัน การแข่งกรีฑาประเภทลานประกอบด้วยกีฬาต่าง ๆ ดังนี้

กรีฑาประเภทลานจะเน้นกีฬาที่ต้องใช้พื้นที่ ไม่สามารถแข่งในลู่วิ่งได้ จึงต้องแยกออกมาเป็นประเภทลาน แต่ยังคงจัดอยู่ในประเภทกรีฑาเช่นเดียวกับการวิ่ง

ถึงแม้จะขึ้นชื่อว่ากรีฑาเหมือนกัน แต่ภาพจำหลายคนกลับคิดว่ากรีฑาคือการวิ่งอย่างเดียวไปเสียได้ ถือเป็นอีกหนึ่งเกร็ดความรู้ว่ากรีฑามีหลายชนิดกีฬารวมกัน และมีทั้งแบบลู่และแบบลาน คราวหน้าเวลาดูกรีฑาจะได้ตามเชียร์ให้ครบทุกประเภทกีฬา

อ่านเพิ่มเติม:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *